PANIMULA

Ang unang Pista ng Gamutang Pilipino ay ginanap sa Lungsod ng Davao noong Nobyembre 21, 2018. Sa Pistang ito, may 19 na mga katutubong manggagamot ang nagbahaginan ng kanikaniyang mga karanasan at kaalaman hinggil sa panggagamot. Nagkaroon ng pagkakaisa tungkol sa pagkilala ng mga iba’t ibang pagggagamot at pagpapayabong nito tungo sa Gamutang Pilipino – gamutan na sa tingin ng mga nagsidalo ay aangkop sa pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Napagkasunduan din na gawing taunan ang pagdiriwang ng Pista.

Ang pangunahing mga tagapagtaguyod ng unang Pista ay ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care (PITAHC) at Davao City government. Sa Pista ng Gamutang Pilipino 2, ang Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD) ang pangunahing tagapagtaguyod, sa pamamahala ng Cagayan State University (CSU).

MGA LAYUNIN

 • 1.

  Magbahaginan ng mga kaalaman at kaugalian hinggil sa pagiging malusog at sa pag-iwas sa pagkakasakit

 • 2.

  Maglathala ng koleksiyon ng mga kaalaman at kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagiging malusog at sa pag-iwas sa pagkakasakit

 • 3.

  Magpanukala ng mga polisia sa pagpapaunlad ng tradisyonal na panggagamot at ng papel nito sa healthcare delivery system ng mga komunidad

 • 4.

  Magbigay ng mga payo at serbisyong pangkalusugan sa mga nais magpatingin

 • 5.

  Palakasin ang ugnayan ng mga katutubong manggagamot

 • 6.

  Mag-ulat tungkol sa mga napagkasunduang aksiyon na napagkaisahan sa PISTA 1

 • Maki isa
  sa
  Layunin!

IMBITASYON

SA MGA MANANALIKSIK NG KATUTUBONG PANGGAGAMOT

SA MGA PITAHC-ACCREDITED ORGANISASYON AT INSTITUSYON

SA MGA EXHIBITOR

MGA TAGAPAGTAGUYOD NG PISTA